گروه کارخانجات سبا سنگ

کارخانجات سباسنگ

محل پروژه:

پارک وی

وضعیت پروژه:

در حال پشتیبانی

تاریخ شروع پروژه:

1395

تاریخ اتمام پروژه:

تا کنون

گروه کارخانجات سبا سنگ

وضعیت پروژه:

در حال پشتیبانی

محل پروژه:

پارک وی

تاریخ شروع پروژه:

1395

تاریخ اتمام پروژه:

تا کنون