مجتمع مسکونی سپند

مجتمع مسکونی سپند

محل پروژه:

نیاوران

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

تاریخ شروع پروژه:

1389

تاریخ اتمام پروژه:

1392

مجتمع مسکونی سپند

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

محل پروژه:

نیاوران

تاریخ شروع پروژه:

1389

تاریخ اتمام پروژه:

1392