مجتمع تجاری دلگشا

مجتمع تجاری دلگشا طراحی و پیاده سازی تجهیزات برق ساختمان

محل پروژه:

بازار تهران

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

تاریخ شروع پروژه:

1394

تاریخ اتمام پروژه:

تا کنون

مجتمع تجاری دلگشا

وضعیت پروژه:

در حال پشتیبانی

محل پروژه:

بازار تهران

تاریخ شروع پروژه:

1394

تاریخ اتمام پروژه:

تا کنون