صنایع خیاطی ایران

بنیاد تعاون صنایع زندانیان

محل پروژه:

کلیه شعب

وضعیت پروژه:

در حال پشتیبانی

تاریخ شروع پروژه:

1390

تاریخ اتمام پروژه:

تا کنون

صنایع خیاطی ایران

وضعیت پروژه:

در حال پشتیبانی

محل پروژه:

کلیه شعب

تاریخ شروع پروژه:

1390

تاریخ اتمام پروژه:

تا کنون