شهرک باستی هیلز لواسان

شهرک باستی هیلز لواسان

محل پروژه:

لواسان

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

تاریخ شروع پروژه:

1385

تاریخ اتمام پروژه:

1389

شهرک باستی هیلز لواسان

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

محل پروژه:

لواسان

تاریخ شروع پروژه:

1385

تاریخ اتمام پروژه:

1389