شرکت پرشیا بازساز

شرکت پرشیا بازساز

محل پروژه:

نیاوران

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

تاریخ شروع پروژه:

1390

تاریخ اتمام پروژه:

1398

شرکت پرشیا بازساز

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

محل پروژه:

نیاوران

تاریخ شروع پروژه:

1390

تاریخ اتمام پروژه:

1398

خدمات انجام شده توسط چکاد پردازش