شرکت ایران استیل

شرکت ایران استیل

محل پروژه:

الهیه

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

تاریخ شروع پروژه:

1390

تاریخ اتمام پروژه:

1398

شرکت ایران استیل

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

محل پروژه:

الهیه

تاریخ شروع پروژه:

1390

تاریخ اتمام پروژه:

1398

خدمات انجام شده توسط چکاد پردازش