برج اداری ارمغان

برج اداری ارمغان

محل پروژه:

جردن

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

تاریخ شروع پروژه:

1392

تاریخ اتمام پروژه:

1395

برج اداری ارمغان

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

محل پروژه:

جردن

تاریخ شروع پروژه:

1392

تاریخ اتمام پروژه:

1395

خدمات انجام شده توسط چکاد پردازش