بانک استاندارد چارتر انگلیس

بانک استاندارد چارتر انگلیس

محل پروژه:

جردن

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

تاریخ شروع پروژه:

2005

تاریخ اتمام پروژه:

2012

بانک استاندارد چارتر انگلیس

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

محل پروژه:

جردن

تاریخ شروع پروژه:

2005

تاریخ اتمام پروژه:

2012