گزارش کار

  • Hidden
  • اقدامات انجام شده

  • توضیح کار و خدمات انجام شده*ساعت شروع*ساعت پایان*محل پروژه* 
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .