گزارش فرم گزارش کار پرسنل

Displaying 26 - 50 of 304

تاریخ ثبت گزارش کارتاریخ ثبت گزارش کارنام کارشناستوضیح کار و خدمات انجام شده*ساعت شروع*ساعت پایان*دریافت فایل
12/12/140112/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.روشن کردن مجددپله برقی همکف به منفی۱ شمالی.روشن کردن مجددپله برقیمنفی۱به منفی۲شمالی.روشن کردن اگزوزفن سرویس بهداشتی منفی۲و۶.روشن کردن رمپ همکف پایین رو خاموشی پایان کارپاساژ.
 • ۹
 • ۲۰
دریافت فایل PDF
12/12/140112/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 1401/12/11 میباشد مراجعه به واحد ۶۹ طبقه همکف و کمک به اکیپ تاسیسات بابت راه اندازی و رفع ایراد فنکویل واحد مربوطه و چک کردن یو پی اس های دستگاه atm های بانک های کشاورزی و کمک به اپراتور مربوطه بابت رفع ایراد کردن مشکل ایجاد شده و مراجعه به واحد ۱۲۶ همکف و رفع اصالی مربوطه و وصل برق واحد
 • 9
 • 13
دریافت فایل PDF
12/12/140112/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 1401/12/10 میباشد روشن کردن روشنایی طبقات از طبقه منفی شش تا مثبت دو و روشن کردن پله برقی های جنوبی و شمالی طبقات از منفی چهار تا مثبت دو و مراجعه به واحد ۱۶۳ منفی یک و رفع اتصالی واحد مربوطه و وصل برق واحد۱۵۴ منفی یک و تعویض چراغ های و ۶۰ در ۶۰ منفی شش سرویس مردانه و نظافت چراغ های سالم و خاموشی پله برقی ها و روشنایی مجتمع از طبقه منفی شش تا مثبت دو و روشن کردن مجدد اگزاست سرویس های بهداشتی منفی دو و منفی شش و روشنایی مجدد طبقات از منفی دو تا منفی پنج و حضور در مجتمع بابت سرویس و تعمیر و نگه داری پله برقی ها
 • 8
 • 24
دریافت فایل PDF
12/12/140112/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 1401/12/09 میباشد ادامه تعویض چراغ های سوخته مشاعات منفی پنج و خاموش کردن روشنایی پله برقی ها و خاموشی کردن روشنایی طبقات و روشن کردن مجدد اگزاست سرویس بهداشتی های منفی شش و منفی دو و کمک در امر راه اندازی اگزاست های و هوای تازه فود کورت های طبقه منفی شش
 • 9
 • 20
دریافت فایل PDF
12/12/140112/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 1401/12/08 میباشد تعویض چراغ های سوخته طبقه منفی هفت زیر موتورخانه منفی شش و تعویض چراغ های مشاعات منفی پنج
 • 9
 • 17
دریافت فایل PDF
11/12/140111/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.وصل کردن برق مغازه۸۱مثبت۳.وصل کردن برق مغازه۱۱منفی۶.وصل کردن برق مغازه ۹۵همکف.سربندی فیوز۳فازمغازه۱۱منفی۶.جمع آوری اگزوزفن فوت کورت ۱۱منفی۶ .نصب مجدداگزوز فن.روشن کردن اگزوز فن سرویس بهداشتی منفی۲و۶.خاموش پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۲۰
دریافت فایل PDF
09/12/140109/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.وصل کردن برق مغازه ۵۰مثبت۱
 • ۸
 • ۱۳
دریافت فایل PDF
08/12/140108/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.سربندی وراه اندازی اگزوز فن فوت کورد۱۱منفی۶.وصل کردن برق مغازه۳۱منفی۱.وصل کردن برق مغازه ۱۱منفی۶.برق رسانی برای تیم جوشکاری روف گاردن.وصل کردن برق مغازه۲۴همکف.قطع کردن برق مغازه ۷منفی۱.روشن کردن پله برقی همکف به مثبت ۱.وصل کردن برق مغازه ۱۴۹منفی۱.قطع کردن برق مغازه ۹۱و۹۲مثبت۳.وصل کردن برق مغازه ۷منفی۳.روشن کردن اگزوزفن سرویس بهداشتی منفی۲و۶.خاموشی پایان کارپاساژ.روشن کردن طبقات همکف ومنفی۱ومنفی۲ جهت سرویس پله برقی .وخاموش کردن طبقات فوق.
 • ۸
 • ۲۴
دریافت فایل PDF
07/12/140107/12/1401مصطفی چناقچی
 • ادامه تعویض چراغ های سوخته نیم طبقه منفی هفت و جمع اوری چراغ های قدیمی اتاق کنتور شرقی و غربی منفی سه و نصب و سربندی چراغ های جدید
 • 9
 • 17
دریافت فایل PDF
07/12/140107/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ میباشد تعویض لامپ های سوخته نیم طبقه منفی هفت
 • 9
 • 17
دریافت فایل PDF
07/12/140107/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.وصل کردن برق مغازه۴۵مثبت۱.وصل برق مغازه۴۵منفی۲.روشن کردن اگزوز فن سرویس بهداشتی منفی۲و۶.همکاری کردن با ماموربرق جهت وصول قبوض برق طبقات همکفومنفی۱ومنفی۲ومنفی۳.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۲۰
دریافت فایل PDF
06/12/140106/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.وصل کردن برق مغازه۱۶منفی۳.وصل کردن برق مغازه ۱۷۰منفی۵.وصل کردن برق مغازه۹۱مثبت۲.وصل کردن برق مغازه۴۵همکف.وصل کردن برق مغازه۱۲منفی۶.راه اندازی اگزوزفن رستوران های منفی۶.روشن کردن اگزوزفن سرویس بهداشتی طبقه منفی۲و۶ خاموشی پایان کلرپاسلژ
 • ۸
 • ۲۰
دریافت فایل PDF
05/12/140105/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.وصل کردن برق مغازه ۱۵۶منفی۲.وصل کردن برق مغازه بزرگ منفی۴.روشن کردن اگزوزفن سرویس بهداشتی منفی۲و۶.روشن کردن پله برقی همکف به منفی۱ شمالی.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۹
 • ۱۹
دریافت فایل PDF
04/12/140104/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.وصل کردن برق مغازه۹۲همکف وصل کردن برق مغازه۱۷۰منفی۵.وصل کردن برق مغازه ۱۲منفی۶.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۲۰
دریافت فایل PDF
03/12/140103/12/1401مصطفی چناقچی
 • روشن کردن پله برقی های شمالی و جنوبی از طبقه منفی پنج تا مثبت دو و روشنایی مجتمع از طبقه منفی شش تا مثبت دو و قطع برق واحد های ۹ و ۱۶ و ۱۶۹ منفی سه به دستور مدیریت و مراجعه به کافی شاپ طبقه مثبت دو و عوض کردن رنج فیوز مربوطه بابت اضافه شدن دستگاه جدید و خاموشی پله برقی ها و روشنایی طبقات و روشن کردن مجدد اگزاست فن های سرویس های بهداشتی منفی شش و منفی دو و تعویض چراغ سوخته سرویس بهداشتی منفی دو زنانه
 • 8
 • 20
دریافت فایل PDF
02/12/140102/12/1401مصطفی چناقچی
 • جمع آوری چراغ های قدیمی اتاق کنتورهای شرقی و غربی طبقه منفی چهار و نصب و سربندی چراغ های جدید وصل برق واحد ۸۴ همکف و خاموشی روشنایی طبقات از مثبت دو تا منفی شش و روشن کردن اگزوز فن های سرویس های بهداشتی منفی دو و منفی شش و خاموشی مجدد آنها و گذاشتن به حالت اتوماتیک
 • 9
 • 20
دریافت فایل PDF
02/12/140102/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 1401/12/01 میباشد جمع آوری روشنایی قدیمی اتاق کنتورهای شرقی و غربی طبقه منفی شش و نصب و سربندی چراغ جدید
 • 9
 • 17
دریافت فایل PDF
02/12/140102/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.قطع کردن برق مغازه۱۳۳مثبت۱.تعویض چراغ هالوژن توکار مشاعات منفی۵.رفع ایراد وراه اندازی فن کوئل وترموستات ۸۴مثبت۳.
 • ۸
 • ۱۳
دریافت فایل PDF
01/12/140101/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 1401/11/30 میباشد تعویض چراغ های اتاق کنتور شرقی و غربی منفی پنج و وصل روشنایی اتاق کنتور و
 • 9
 • 17
دریافت فایل PDF
01/12/140101/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.رفع اتصالی پریزبرق مغازه ۷۲همکف.رفع ایراد برقی مغازه ۱۲۴همکف.همکاری باماموراداره برق جهت وصول قبوض برق طبقه مثبت۲ومثبت۱وهمکف ومنفی۱ومنفی۲ومنفی۳.قطع کردن برق مغازه ۱۲۹مثبت۲.قطع کردن برق مغازه ۳۶منفی۱.قطع کردن برق مغازه۷منفی۳.وصل کردن برق مغازه های فوق.خاموشی پایان کارپاساژ.روشن کردن مجددطبقات مثبت ۲و۱جهت سرویس پله برقی.خاموشی طبقات فوق.
 • ۸
 • ۲۴
دریافت فایل PDF
01/12/140101/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ1401/11/27 میباشد صادر کردن فیش برق برای واحد148 منفی دو و فعال کردن سامانه پیامک فیش برق و نصب باکس پلاستیکی 20*15 در موتورخانه منفی شش و ارنج کابل مربوطه اماده کردن بابت نصب دوربین
 • 9
 • 13
دریافت فایل PDF
01/12/140101/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 1401/11/26 میباشد روشن کردن طبقات از طبقه منفی شش تا مثبت دو روشن کردن پله برقی طبقات از طبقه مثبت دو تا منفی چهار و قطع برق واحدهای 27منفی یک و 54مثبت یک و 41مثبت یک به دستور مدیریت و خاموشی روشنایی طبقات و خاموشی پله برقی از منفی چهار تا مثبت دو و اتمام کار
 • 8
 • 20
دریافت فایل PDF
01/12/140101/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 1401/11/25 میباشد تعویض چراغ اتاق شیرجنوبی طبقه منفی سه و مراجعه به واحد 58 منفی دو و رفع اتصالی واحد و وصل برق واحد و خاموشی طبقات از طبقه منفی شش تا مثبت دو و خاموشی پله برقی ها از طبقه مثبت دو تا منفی چهار و تمام کار
 • 9
 • 20
دریافت فایل PDF
01/12/140101/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش متعلق به تاریخ 1401/11/24 میباشد وصل دستگاه سه فاز کف ساپ طبقه مثبت سه و قطع برق واحد های 46 مثبت یک و 55همکف و 46مثب سه و 84 مثبت سه به دستور مدیریت و جمع اوری برق تابلو لوگو موقت منفی دو
 • 9
 • 17
دریافت فایل PDF
01/12/140101/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 1401/11/23 میباشدتحویل گرفتن فیش های برق از مامور برق و پیدا کردن شماره واحدهای بدون مشخصات و پخش در طبقات
 • 9
 • 17
دریافت فایل PDF
تاریخ ثبت گزارش کارتاریخ ثبت گزارش کارنام کارشناستوضیح کار و خدمات انجام شده*ساعت شروع*ساعت پایان*دریافت فایل