توضیحات:

خدمات انجام شده برا ی مجتمع مسکونی هوشمند توسکان عبارتند از: مشاوره ، طراحی ، تأمین قطعات و پیاده سازی کامل ساختمان هوشمند و سیستم IPmedia.