توضیحات:

خدمات ارائه شده در مجتمع مسکونی سپند عبارتند از: مشاوره و طراحی ساختمان هوشمند و سیستم IPmedia