توضیحات:

خدمات انجام شده برا ی مجتمع اداری -تجاری سانا عبارتند از: مشاوره، طراحی، تأمین قطعات و پیاده سازی کلیه سیستمهای الکتریکی ،BMS، Network،پارکینگهای هوشمند و هوشمند سازی کلیه واحدهای تجاری و اداری و تهیه پورتال جامع.