توضیحات:

برخی خدمات ارائه شده عبارتند از: ارائه راهکار جامع، طراحی ساختار، ارائه List of Material ، پیکربندی و در نهایت راه اندازی شبکه LAN و DATACENTER و…