توضیحات:

خدمات انجام شده برای پروژه مجتمع تجاری دلگشا عبارتند از : مشاوره ، طراحی و پیاده سازی کلیه سیستمهای الکتریکی و اجرای پروتکل GPON در 1700 واحد تجاری