توضیحات:

خدمات انجام شده برا ی شهرک باستی هیلز لواسان عبارتند از: مشاوره ، طراحی و پیاده سازی بسترهای مخابراتی کلیه شهرک بالغ بر 1000 پورت تلفن و هوشمند سازی تعدادی از واحدها .