توضیحات:

برخی خدمات ارائه شده عبارتند از: راه اندازی ارتباطات ما بین دفاتر و شعب مختلف دفتر مرکز با کارخانه و دو شعبه از فروشگاه های این شرکت تحت بستر VPN و TUNNEL بوسیله تجهیزات میکروتیک Mikrotik ، پیاده سازی پست الکترونیک سازمانی (Email) بواسطه Microsoft Exchange