توضیحات:

خدمات ارائه شده عبارتند از: راه اندازی Server farm، راه اندازی VPN Server جهت دسترسی بواسطه بستر اینترنت به سرویس های داخلی شرکت و…