توضیحات:

برخی خدمات ارائه شده عبارتند از: راه اندازی Server farm ، راه اندازی ارتباطات ما بین دفاتر و شعب مختلف دفتر مرکز با کارخانه تحت بستر VPN و TUNNEL بوسیله تجهیزات سیسکو Cisco،راه اندازی VPN Server جهت دسترسی بواسطه بستر اینترنت به سرویس های داخلی شرکت