توضیحات:

برخی خدمات ارائه شده عبارتند از: راه اندازی Server farm، راه اندازی VPN Server جهت دسترسی بواسطه بستر اینترنت به سرویس های داخلی شرکت ، پیاده سازی پست الکترونیک سازمانی (Email) بواسطه Microsoft Exchange