مجتمع تجاری اداری سانا سنتر

مجتمع تجاری اداری سانا سنتر

محل پروژه:

اندرزگو

وضعیت پروژه:

در حال پشتیبانی

تاریخ شروع پروژه:

1390

تاریخ اتمام پروژه:

تا کنون

مجتمع تجاری اداری سانا سنتر

وضعیت پروژه:

در حال پشتیبانی

محل پروژه:

اندرزگو

تاریخ شروع پروژه:

1390

تاریخ اتمام پروژه:

تا کنون