مجتمع مسکونی آفرینش

مجتمع مسکونی آفرینش

محل پروژه:

ولنجک

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

تاریخ شروع پروژه:

1394

تاریخ اتمام پروژه:

1395

مجتمع مسکونی آفرینش

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

محل پروژه:

ولنجک

تاریخ شروع پروژه:

1394

تاریخ اتمام پروژه:

1395

خدمات انجام شده توسط چکاد پردازش