مؤسسه مالی و اعتباری کوثر

مؤسسه مالی و اعتباری کوثر

محل پروژه:

ساختمان وزرا

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

تاریخ شروع پروژه:

1384

تاریخ اتمام پروژه:

1385

مؤسسه مالی و اعتباری کوثر

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

محل پروژه:

ساختمان وزرا

تاریخ شروع پروژه:

1384

تاریخ اتمام پروژه:

1385