شرکت حفارچاه جنوب

شرکت حفارچاه جنوب

محل پروژه:

عباس آباد

وضعیت پروژه:

در حال پشتیبانی

تاریخ شروع پروژه:

1391

تاریخ اتمام پروژه:

تا کنون

شرکت حفارچاه جنوب

وضعیت پروژه:

در حال پشتیبانی

محل پروژه:

عباس آباد

تاریخ شروع پروژه:

1391

تاریخ اتمام پروژه:

تا کنون