بیمارستان طالقانی تهران

بیمارستان طالقانی تهران

محل پروژه:

ولنجک

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

تاریخ شروع پروژه:

1392

تاریخ اتمام پروژه:

1393

بیمارستان طالقانی تهران

وضعیت پروژه:

اتمام یافته

محل پروژه:

ولنجک

تاریخ شروع پروژه:

1392

تاریخ اتمام پروژه:

1393

خدمات انجام شده توسط چکاد پردازش