گزارش کار پرسنل

نمایش 126 - 150 از 222

تاریخ ثبت گزارش کارتاریخ ثبت گزارش کارنام کارشناستوضیح کار و خدمات انجام شده*ساعت شروع*ساعت پایان*دریافت فایل
18/08/140118/08/1401مصطفی چناقچی
 • روشن کردن تابلو روشنایی طبقات از منفی شش تا مثبت دو و روشن کردن پله برقی های جنوبی و شمالی از طبقه منفی چهار تا مثبت دو و همراهی با قسمت بهره برداری و نماینده بانک سپه جهت محل مناسب جهت استقرار یو پی اس های atm های طبقات و سیم کشی تلفن و نصب پریز تلفن برای اتاق دکتر پرویز و پخش تعدادی از فیش های برق و خاموش کردن پله برقی ها و خاموش کردن روشنایی طبقات
 • 8
 • 18
دریافت فایل PDF
17/08/140117/08/1401مصطفی چناقچی
 • تنظیم و وصل سه لوپ سیستم صوتی طبقه منفی سه و طبقه منفی یک و طبقه منفی چهار و طبقه منفی دو و طبقه مثبت یک و طبقه مثبت دو و خاموش کردن پله برقی های جنوبی و شمالی طبقات و خاموش کردن روشنایی طبقات از منفی چهار تا مثبت دو
 • 9
 • 18
دریافت فایل PDF
16/08/140116/08/1401مصطفی چناقچی
 • بررسی تخلف تاسیسات برقی واحد ۷۰ همکف و گزارش به واحد بهره برداری و رفع ایراد کردن و سربندی مجدد تابلو مینیاتوری و اماده کردن قبض های برق دریافتی با تطابق بدنه کنتور جهت تحویل به واحدها و بازدید از اتاق کنتور طبقات منفی یک و همکف و مثبت یک و مثبت دو
 • 10
 • 17
دریافت فایل PDF
16/08/140116/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تا منفی۶.روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.وصل کردن برق مغازه ۱۵۷منفی ۱ورفع اتصالی مغازه.قطع کردن برق مغازه ۷۰ همکف وجمع کردن ساعت نجومی وسربندی مجدد تابلو مینیاتوری ووصل کردن برق مجدد.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
15/08/140115/08/1401مصطفی چناقچی
 • .روشن کردن برق اضطراری روشنایی طبقات و کمک به کلید زنی تابلو مشاعات طبقات بابت قطعی برق از سمت اداره برق و کمک نسبت به پیدا کردن فیدر برق نرمال تابلو یو پی اس طبقه منفی شش و به خدمت گرفتن نفر خدمات بابت نظافت اتاق کنتور شرقی و غربی طبقات منفی شش و منفی پنج و منفی چهار و منفی سه و منفی دو
 • 10
 • 17
دریافت فایل PDF
15/08/140115/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶.روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.روشن کردن چراغ های اضطراری ازمثبت۳تامنفی ۶بعلت قطعی برق پاساژ.روشن کردن مجددطبقات ازمثبت ۳تامنفی۶.روشن کردن مجددپله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴بعلت قطی برق پاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
14/08/140114/08/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به 1401/08/12 و 1401/08/14 میباشد دمونتاژ سشوار صنعتی سرویس بهداشتی مردانه منفی دو و رفع ایراد آن و نصب مجدد آن و اماده کردن لیست نهایی بدنه کنتور طبقه منفی شش و باز کردن ترانس لایت باکس مغازه جزیره ای منفی دو و تحویل به واحد بهره برداری
 • 8
 • 17
دریافت فایل PDF
14/08/140114/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت ۲تامنفی۶.روشن کردن پله برقی از مثبت۲تامنفی۴.وصل کردن برق مغازه ۱۲۲مثبت ۱ورفع اتصالی.درست کردن پریز برق سرویس بهداشتی زنانه طبقه منفی ۲ خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
13/08/140113/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۲.روشن کردن طبقه منفی۶.روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی ۲.وصل کردن برق مغازه ۵۵منفی۲.روشن کردن اگزوزفنهای سرویس بهداشتی منفی۲و۶.وصل کردن برق مغازه ۵۵منفی۲مجددا.وصل کردن برق سرویس بهداشتی منفی۶.روشن کردن یه لاین طبقه منفی ۲.خاموشی پایان کارپاساژ.
 • ۹
 • ۱۷:۳۰
دریافت فایل PDF
12/08/140112/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت ۳تامنی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲تامنفی۴.وصل کردن برق مغازه ۸۲همکف.قطع کردن برق مغازه ۲۱منفی ۲روشن کردن پله برقی همکف به منفی۱.وصل کردن برق ۱۱۲ منفی ۲.وصل کردن برق مغازه ۲۱منفی۲.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
11/08/140111/08/1401مصطفی چناقچی
 • روشن کردن پله برقی های جنوبی و شمالی مجتمع از طبقه منفی چهار تا مثبت دو و روشن کردن پرده هوا و روشنایی طبقات از طبقه منفی شش تا مثبت دو و تنظیم و رفع مشکل صدای سیستم صوتی در هر سه لوپ صوت در طبقه منفی دو تعویض چراغ راه پله مرکزی شرقی در طبقه مثبت سه و باز کردن سشوار سرویس بهداشتی مردانه طبقه منفی دو و تحویل به بهره برداری بابت تعمیر و نوشتن سریال کنتورات طبقه منفی شش و خاموشی پله برقی ها و پرده هوا و خاموشی روشنایی طبقات
 • 8
 • 18:30
دریافت فایل PDF
10/08/140110/08/1401مصطفی چناقچی
 • تعویض فیوزهای سوخته و معیوب تابلو کنتوری غربی طبقه مثبت سه و نصب چراغ هالوژن راه پله مرکزی شرقی طبقه منفی دو و درست کردن نقشه تقسیم بندی کابل کشی تغذیه مغازه های منفی شش و پخش کردن فیش برق طبقات منفی سه و منفی دو و مثبت یک و خاموشی پله برقی های طبقه منفی چهار تا مثبت دو و خاموشی پرده هوا و خاموشی روشنایی طبقات منفی شش تا مثبت دو
 • 9
 • 18:30
دریافت فایل PDF
10/08/140110/08/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 1401/8/07 ,1401/8/08 میباشد عوض کردن و تعویض چراغ ستونی اضطراری در طبقه مثبت یک و طبقه همکف و طبقه منفی دو و اماده کردن لیست کنتور طبقه منفی شش
 • 9
 • 17
دریافت فایل PDF
10/08/140110/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۲تا منفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲تا منفی ۴.وصل کردن برق مغازه ۵۴منفی ۳.وصل کردن برق سرویس بهداشتی منفی ۶.توزیع قبوض برق مشترکین طبقات مثبت ۲و همکف و منفی ۱.
 • ۸
 • ۱۳
دریافت فایل PDF
09/08/140109/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۲تا منفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲تا منفی ۴.قطع کردن برق مغازه ۵۴منفی ۳.قطع کردن برق مغازه ۵۲منفی ۱.قطع کردن برق مغازه ۲۳مثبت ۲.تجهیز کردن برق جهت یخچال مدیریت.رفع ایرادوراه اندازی مجدد فن کویل دفتر آقای زهرایی.وصل کردن برق مغازه ۷۰و۷۸منفی ۴.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
08/08/140108/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۲تا منفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲تا منفی ۴.روشن کردن یه لاین از طبقه منفی ۱.وصل کردن برق مغازه ۸.۱۷.۹۸.۳۲طبقه مثبت ۱.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
07/08/140107/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۲تا منفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲تا منفی ۴.وصل کردن برق مغازه ۱۲۸مثبت ۱.روشن کردن مجددرمپ همکف. خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
06/08/140106/08/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش متعلق به تاریخ1401/08/05 میباشد سیم کشی و نصب داکت و نصب پریز برق اضافه برای اتاق آشپزخانه شرکت خدماتی سامان و برق دار کردن پریز برق واحد ۶۹ منفی یک
 • 9
 • 13
دریافت فایل PDF
06/08/140106/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۲تا منفی ۲.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲تا منفی ۲.روشن کردن طبقه منفی ۶.روشن کردن اگزوزفنهای سرویس بهداشتی منفی ۲و۶.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۹
 • ۱۷:۳۰
دریافت فایل PDF
05/08/140105/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۲تا منفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲تا منفی ۴.روشن کردن پرده هوا. وصل کردن برق مغازه ۲۸منفی ۳.روشن کردن پله منفی ۳به منفی ۴.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
04/08/140104/08/1401مصطفی چناقچی
 • روشن کردن پله برقی های شمالی و جنوبی از طبقات مثبت دو تا منفی پنج و تابلو روشنایی طبقات از مثبت دو تا منفی شش و روشن کردن پرده هوا و مراجعه به واحد حراست و داکت زنی اتاق سرهنگ فربین و مراجعه به واحد ۱۶۰منفی یک و رفع ایراد کردن و نصب پریز برق جدید و خاموشی طبقات و پله برقی ها و پرده هوا
 • 8
 • 17
دریافت فایل PDF
03/08/140103/08/1401مصطفی چناقچی
 • روشن کردن روشنایی طبقات و پله برقی های جنوبی و شمالی از طبقه مثبت دو تا منفی شش و روشن کردن پرده هوا و مراجعه به واحد ۹ منفی سه و رفع ایراد و وصل برق و وصل برق ۵۴ همکف و مراجعه به واحد ۱۲۴ همکف و رفع ایراد برق بابت خط بندی مودم و روشنایی و خاموش کردن روشنایی طبقات و پله برقی ها و پرده هوا
 • 8
 • 18:20
دریافت فایل PDF
02/08/140102/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۲تا منفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲تا منفی ۴.روشن کردن پرده هوا. وصل کردن برق مغازه ۱۰۴همکف. وصل کردن برق مغازه ۷۸منفی ۱.رفع نقص فن کویل و راه اندازی مغازه ۵۲منفی ۳.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۸.۳۰
دریافت فایل PDF
01/08/140101/08/1401مصطفی چناقچی
 • کابل کشی بابت جابجایی دستگاه اکسس پوینت طبقه مثبت یک مدیریت وبریدن کابل های تجهیز طبقه مثبت دو روف گاردن واماده کردن لیست برای یادداشت برداری بابت نمره خوان های طبقه منفی شش
 • 10
 • 17
دریافت فایل PDF
01/08/140101/08/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۲تا منفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲تا منفی ۴.روشن کردن پرده هوا. وصل کردن برق تی شوی خانه طبقه مثبت ۳.تجهیز کردن برق مدیریت در طبقه مثبت ۱.در اختیار اداره برق جهت تعویض نمره خوان مغازه ۱۵۵ طبقه همکف.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
تاریخ ثبت گزارش کارتاریخ ثبت گزارش کارنام کارشناستوضیح کار و خدمات انجام شده*ساعت شروع*ساعت پایان*دریافت فایل