گزارش کار پرسنل

نمایش 51 - 75 از 222

تاریخ ثبت گزارش کارتاریخ ثبت گزارش کارنام کارشناستوضیح کار و خدمات انجام شده*ساعت شروع*ساعت پایان*دریافت فایل
06/10/140106/10/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش متعلق به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ میباشد تعویض هالوژن های سوخته طبقات منفی دو و منفی سه و تحویل سوخته ها به انبار و تعویض کلید محافظ جان واحد ۴۳ منفی یک و رفع ایراد
 • 10
 • 16
دریافت فایل PDF
05/10/140105/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.تست وراه اندازی فن کوئل سی آر ام.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸
 • ۱۹
دریافت فایل PDF
04/10/140104/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.روشن کردن یک لاین طبقه منفی۳.برق رسانی برای تیم گازکشی روف گاردن.سربندی وتعویض وسرویس فن کویل دفتر خانم شایقی.روشن کردن وتست فن کوئل مغازه ۱۱۹منفی۲.وصل کردن برق مغازه ۱۱۹منفی۲.تست وراه اندازی فن کوئل مغازه ۲۲مثبت ۲.خاموشی پایان کارپاساژ .
 • ۸:۱۹
 • ۱۹
دریافت فایل PDF
03/10/140103/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.وصل کردن برق مغازه ۲۸منفی۴.تست کردن یوپی اس مثبت ۳.تعویض وسربندی مجدد پریز برق رویارویی کانتر اطلاعات همکف.خاموشی پایان کارپاساژ.روشن کردن مجددطبقات مثبت ۲و۱وهمکف جهت سرویس پله برقی.خاموش کردن طبقات فوق
 • ۸
 • ۲۴
دریافت فایل PDF
03/10/140103/10/1401مصطفی چناقچی
 • تعویض هالوژن های سوخته مشاعات طبقات مثبت یک و همکف و منفی یک و راه اندازی و رفع ایراد فنکویل واحد ۱۷۲ منفی یک
 • 10
 • 16
دریافت فایل PDF
02/10/140102/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت ۲تامنفی۲.روشن کردن طبقه منفی۶.روشن کردن پله برقی ازمثبت۲تامنفی۲.روشن کردن اگزوزفن سرویس بهداشتی طبقه منفی۲و۶.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۹
 • ۱۷
دریافت فایل PDF
01/10/140101/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.وصل کردن برق مغازه بزرگ منفی۲ومنفی۳.رفع اتصالی مغازه ۱۱مثبت ۱.روشن کردن پله برقی منفی۲به منفی۱.قطع کردن برق مغازه ۱۱۹منفی۲.خاموشیپایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
30/09/140130/09/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.برق رسانی برای تیم گاز کشی در روف گاردن مثبتی۲.برق دار کردن تابلو بی ام اس بام.سربندی برق ورودی یوپی اس منفی۴ تابلو مشاعات شرقی.روشن کردن پله برقی منفی۳به منفی۴ شمالی .برق رسانی روشنایی برای تیم یوپی اس دوطبقه منفی ۴.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
29/09/140129/09/1401مصطفی چناقچی
 • روشنایی پله برقی های جنوبی و شمالی از طبقه مثبت دو تا منفی چهار و روشنایی تابلو روشنایی شرقی و غربی از طبقه مثبت دو تا منفی شش و مراجعه به واحد ۴۳ منفی یک و رفع ایراد مغازه و روشنایی مجدد مجتمع و خاموشی پله برقی های طبقات و خاموشی روشنایی مجتمع از طبقه منفی شش تا مثبت دو
 • 8
 • 18:30
دریافت فایل PDF
29/09/140129/09/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به1401/09/28میباشد جمع آوری و تحویل چراغهای روشنایی کارگاهی فود کورت های منفی شش و تحویل به انبار و کمک در امر خاموشی مجتمع
 • 13
 • 18:30
دریافت فایل PDF
28/09/140128/09/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.برق رسانی برای تیم گازکشی درروف گاردن مثبت ۲.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
27/09/140127/09/1401مصطفی چناقچی
 • سربندی مجدد کنترلر پمپ تصفیه خانه موتورخانه منفی شش و نصب و سربندی دستگاه یو پی اس مغازه به درخواست مدیریت بهره برداری و اجرای پروتکلهای مختلف مورد نظر مدیریت کمک در امر خاموشی مجتمع
 • 10
 • 18
دریافت فایل PDF
27/09/140127/09/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به 1401/09/26 میباشد عوض کردن چراغ های طبقه منفی یک مشاعات
 • 10
 • 16
دریافت فایل PDF
27/09/140127/09/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.سربندی پمپ کفکش تصفیه خانه.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
26/09/140126/09/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.روشن کردن پمپهای آبگرمکن درخرپشته جنوب شرقی.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
25/09/140125/09/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت ۲تامنفی۲.روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۲.روشن کردن طبقه منفی۶.وصل کردن برق مغازه ۱۴۲منفی۲.روشن کردن اگزوز فن‌های سرویس بهداشتی منفی۲و۶.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۹
 • ۱۷
دریافت فایل PDF
24/09/140124/09/1401رضا افتخاری
 • شیفت شب پنجشنبه 14010924 سانا با هماهنگی مهندس گودرزی
 • 19:30
 • 22:30
دریافت فایل PDF
24/09/140124/09/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.روشن کردن چند لاین ازطبقات مثبت۱وهمکف ومنفی۱ومنفی۲ومنفی۴ به علت قطع شدن برق...خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
24/09/140124/09/1401مصطفی چناقچی
 • تعویض چراغ روشنایی اتاق شیر شمالی طبقه منفی دو و وصل برق اتاق شیر شمالی طبقه منفی یک برای اکیپ لوله کش گاز و تحویل چراغ هالوژن از انبار بابت تعویض چراغ مشاعات منفی یک
 • 10
 • 13
دریافت فایل PDF
24/09/140124/09/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ1401/09/23 میباشد
 • کابل کشی و نصب چراغ روشنایی قسمت کارگاهی برای اکیپ لوله کش طبقه همکف و روشن کردن پله برقی های شمالی و جنوبی طبقات از منفی چهار تا مثبت دو و روشنایی تابلوها از طبقه مثبت دو تا منفی شش و خاموشی روشنایی مجتمع و پله برقی ها و روشن کردن روشنایی طبقات منفی دو ،منفی سه، منفی چهار و حضور در مجتمع برای سرویس و تعمیر نگه داری پله برقی ها و خاموشی طبقات بعداز اتمام کار اکیپ تعمیر و نگه داری پله برقی ها
 • 8
دریافت فایل PDF
22/09/140122/09/1401مصطفی چناقچی
 • تعویض چراغ های سوخته مشاعات طبقه منفی یک و صادر کردن شماره بدنه کنتور واحد ۸ مثبت دو
 • 9
 • 13:30
دریافت فایل PDF
22/09/140122/09/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.رفع اتصالی مغازه ۲۱منفی۳.وصل کردن برق مغازه ۷۶همکف ورفع اتصالی.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸:۲۰
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
21/09/140121/09/1401مصطفی چناقچی
 • تعویض هالوژن های خراب طبقه منفی دو و اتمام کار و خاموشی پله برقی های جنوبی و شمالی طبقات از مثبت دو تا منفی چهار و خاموشی تابلو روشنایی طبقات از مثبت دو تا منفی شش و روشن کردن مجدد روشنایی طبقه منفی دو و منفی سه و منفی چهار و خاموشی مجدد طبقات روشن
 • 11
 • 24
دریافت فایل PDF
21/09/140121/09/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.روشن کردن اتاق شیرطبقه مثبت۱ومنفی۱وهمکف.برق رسانی برای تیم گاز کشی..تعویض چراغ هالوژن طبقه منفی ۲.نصب وسربندی پریز برق روکاربرای کانتر اطلاعات همکف .خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
20/09/140120/09/1401مصطفی چناقچی
 • بررسی و سربندی موتور کف کش تسویه خانه منفی شش و بازدید از طبقات به همراه دکتر پرویز و هماهنگی بابت رفع ایرادات و همراهی و کمک به شرکت راه انداز سیستم اعلان حریق طبقات
 • 10
 • 17
دریافت فایل PDF
تاریخ ثبت گزارش کارتاریخ ثبت گزارش کارنام کارشناستوضیح کار و خدمات انجام شده*ساعت شروع*ساعت پایان*دریافت فایل