گزارش کار پرسنل

نمایش 26 - 50 از 222

تاریخ ثبت گزارش کارتاریخ ثبت گزارش کارنام کارشناستوضیح کار و خدمات انجام شده*ساعت شروع*ساعت پایان*دریافت فایل
21/10/140121/10/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 1401/10/20 میباشد صادر کردن فیش برق برای واحد ۵۵منفی دو و مشخص کردن و پیدا کردن آدرس فیش های برق نامشخص و توزیع فیش های برق طبقات منفی یک و مثبت یک و منفی دو و مثبت دو و منفی سه و فعال کردن اسمس قبض برق واحدها و خاموشی پله برقی ها جنوبی و شمالی طبقات از منفی چهار تا مثبت دو و خاموشی روشنایی طبقات از منفی شش تا مثبت دو و خاموشی پرده هوا
 • 9
 • 19
دریافت فایل PDF
20/10/140120/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.وصل کردن برق مغازه ۱۲منفی۶.وصل کردن برق مغازه ۱۳۴منفی۱.توضیع قبوضبرق منفی۱.
 • ۸
 • ۱۳
دریافت فایل PDF
19/10/140119/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.روشن کردن پرده هوا.وصل کردن برق مغازه ۱۲منفی ۲سه مرتبه.وصل کردن برق مغازه های ۳۶و۳۳طبقمثبت ۳.خاموشی پایان کارپاساژ.روشن کردن برق طبقات ازهمکف تامنفی ۳جهت سرویس پله برقی.خاموشی طبقات فوق.
 • ۸
 • ۲۴
دریافت فایل PDF
18/10/140118/10/1401مصطفی چناقچی
 • راه اندازی یو پی اس جدید طبقه مثبت سه و صادر کردن فیش برق برای واحد ۸۳منفی دو وصل برق فود کورت شماره ۱۴ طبقه منفی شش و رد کردن کابل تلویزیون درب ورودی به پشت تلویزیون بازدید از طبقه منفی شش به همراه دکتر پرویز
 • 10
 • 16
دریافت فایل PDF
18/10/140118/10/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 1401/10/17 میباشد سربندی لایت باکس تبلیغاتی طبقه منفی دو سرویس بهداشتی و پخش فیش های برق طبقه همکف و منفی یک و فعال کردن اسمس قبض برق واحد ۷۳مثبت یک و وصل برق فود کورت ۱۴ منفی شش
 • 10
 • 16
دریافت فایل PDF
18/10/140118/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.وصل کردن برق مغازه ۴۸مثبت۱.وصل کردن کابل تصوری وبرق تلوزیون درب اصلی.وصل کردن برق مغازه۱۴منفی۶.وصل کردن برق مغازه بزرگ منفی۵.رفع اتصالی برق مغازه ۱۵۷منفی۱.تست یوپی اس طبقه مثبتی.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۹
دریافت فایل PDF
17/10/140117/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن‌ کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.وصل کردن برق مغازه ۱۴منفی۶.تست گرفتن برق مغازه ۱۲منفی۶.تست یوپی اس مثبت۳.توضیع قبوضبرق طبقات منفی۱وهمکف.وصل کردن برق مغازه۴مثبت ۱.وصل کردن برق مغازه بزرگ منفی۵.سربندی تابلو لایت باکس منفی۲.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۹
دریافت فایل PDF
16/10/140116/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت ۲تامنفی۲.روشن کردن پله برقی از مثبت۲تامنفی ۲.روشن کردن طبقه منفی۶.روشن کردن سمت غربی طبقه منفی ۴.وصل کردن برق مغازه ۳و۴ طبقه مثبت ۲.وصل کردن برق مغازه ۱۲منفی۶.روشن کردن اگزوز فن سرویس بهداشتی طبقه منفی۲و۶.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۹
 • ۱۷
دریافت فایل PDF
15/10/140115/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.روشن کردن پرده هوا.قطع کردن برق مغازه ۳و۴ مثبت ۲.تست یوپی اس طبقه مثبت۳.توضیع قبوض برق طبقه منفی۲.خاموش کردن پرده هوا.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۹
دریافت فایل PDF
15/10/140115/10/1401مصطفی چناقچی
 • وصل و راه اندازی نمونه یو پی اس جدید واحد به درخواست مدیریت بهره برداری و پخش فیش های برق طبقه منفی سه و طبقه منفی چهار
 • 9
 • 13
دریافت فایل PDF
15/10/140115/10/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 140/10/14 میباشد روشن کردن روشنایی طبقات و روشن کردن پرده هوا و روشن کردن پله برقی های طبقات از طبقه منفی چهار تا مثبت دو و وصل برق واحد 164مثبت یک و وصل برق فوت کورد 14منفی شش و روشن کردن فنکویل های مشاعات شمالی طبقه منفی شش و خاموشی روشنایی طبقات و خاموشی پله برقی ها و خاموشی پرده هوا
 • 8
 • 19
دریافت فایل PDF
14/10/140114/10/1401مصطفی چناقچی
 • تعویض چراغ های و رفع اشکال کردن روشنایی درب ورودی موتورخانه و رفع ایراد برق پریز مغازه بزرگ طبقه منفی دو و خاموشی پله برقی های جنوبی و شمالی از طبقه منفی چهار تا مثبت دو و خاموشی روشنایی طبقات از طبقه منفی شش تا مثبت دو و خاموش کردن پرده هوا
 • 10
 • 19
دریافت فایل PDF
13/10/140113/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.وصل کردن برق مغازه ۸۳مثبت۱.همکاری باماموربرق جهت وصول قبوض برق.
 • ۸
 • ۱۳
دریافت فایل PDF
13/10/140113/10/1401مصطفی چناقچی
 • تعویض چراغ هالوژن های طبقه منفی چهار و سرویس و راه اندازی پرده هوا و خاموشی روشنایی و پله برقی طبقات و روشنایی مجدد طبقات منفی دو و منفی سه و منفی چهار برای سرویس و تعمیر نگه داری و خاموشی مجدد طبقات فوق
 • 13
 • 24
دریافت فایل PDF
12/10/140112/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت ۲تامنفی۶.روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.وصل کردن برق مغازه ۸۳مثبت۱.سربندی تابلو فرمان پرده هوا خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸:۱۵
 • ۱۷:۳۰
دریافت فایل PDF
11/10/140111/10/1401مصطفی چناقچی
 • تعویض چراغ هالوژن های مشاعات منفی سه و تکمیل کردن روشنایی آن و تحویل سوخته ها به انبار و تعویض تعدادی از هالوژن سوخته های طبقه منفی چهار و خاموش کردن پله برقی ها و خاموش کردن روشنایی شرقی و غربی طبقه مثبت دو اتمام کار مجتمع
 • 10
 • 19
دریافت فایل PDF
11/10/140111/10/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ1401/10/10میباشد تعویض چراغ هالوژن های مشاعات طبقه منفی سه و تحویل سوخته ها به انبار و کمک نسبت به راه اندازی فن های مکش فوت کوردهای منفی شش از پشت بام مجتمع
 • 10
 • 17
دریافت فایل PDF
11/10/140111/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.ارنج کردن کابل‌های ورودی پرده هوا.کابلشوزدن کابلهایورودی برق.وصل کردن برق فوت کورد۱۴ .
 • ۸
 • ۱۷.۳۰
دریافت فایل PDF
11/10/140111/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.ارنج کردن کابل‌های ورودی تابلو پرده هوا وکابلشو زدن کابل‌های اصلی یاورودی برق .وصل کردن برق فوت کورد ۱۴منفی۶دوبار
 • ۸
 • ۱۷.۳۰
دریافت فایل PDF
10/10/140110/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.بازدید ازمغازه ۱۴۲همکف بعلت گزارش خرابی برق.رفع اتصالی مغازه ۱۱۶همکف.راه اندازی اگزوزفن فوت کورد منفی ۶.روشن کردن مغازه های طبقه مثبت۳جهت بازدید.برق رسانی برای تیم گاز کشی روف گاردن.خاموشی پایان کارپاساژ.روشن کردن طبقات همکف،منفی۱،۲،۳جهت سرویس پله برقی .خاموشی طبقات فوق
 • ۸
 • ۲۴
دریافت فایل PDF
09/10/140109/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت ۲تامنفی۲.روشن کردن طبقه منفی۶.روشن کردن پله برقی ازمثبت۲تامنفی۲.روشن کردن اگزوزفن های سرویس بهداشتی منفی۲و۶.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۹
 • ۱۷
دریافت فایل PDF
08/10/140108/10/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۴.تست وراه اندازی یوپی اس درمثبت ۳.برق رسانی برای تیم گازکشی روف گاردن .خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۹
دریافت فایل PDF
08/10/140108/10/1401مصطفی چناقچی
 • کمک در امر راه اندازی دستگاه یو پی اس جدید ارایه شده توسط مدیریت بهره برداری و اجرای پروتکل های خواسته شده و اعلام نتایج در حضور مدیر و مراجعه به واحد ۱۷۲ منفی یک به درخواست واحد آی تی و نصب پریز برق در باکس ontجهت راه اندازی مودم واحد مربوطه
 • 9
 • 13
دریافت فایل PDF
08/10/140108/10/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش متعلق به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ میباشد روشنایی تابلوهای روشنایی از طبقه مثبت دو تا منفی شش و روشن کردن پله برقی ها از طبقات مثبت دو تا منفی چهار و مراجعه به واحد ۷۵ مثبت یک و بررسی اتصالی و رفع ان و وصل مجدد برق واحد و مراجعه به واحد ۳۱ منفی یک و بررسی و وصل مجدد برق و وصل مجدد برق واحد ۲۷ منفی چهار و سربندی دستگاه یو پی اس atmهای بانک سپه در طبقات همکف و مثبت یک و منفی یک و خاموشی روشنایی طبقات و پله برقی های طبقات
 • 8
 • 19
دریافت فایل PDF
06/10/140106/10/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش متعلق به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ میباشدتعویض ترانس های سوخته تابلو اعلانات طبقات همکف و منفی یک و روشن کردن تابلوها کمک در امر خاموشی طبقات
 • 10
 • 18
دریافت فایل PDF
تاریخ ثبت گزارش کارتاریخ ثبت گزارش کارنام کارشناستوضیح کار و خدمات انجام شده*ساعت شروع*ساعت پایان*دریافت فایل