گزارش کار پرسنل

Displaying 301 - 304 of 304

تاریخ ثبت گزارش کارتاریخ ثبت گزارش کارنام کارشناستوضیح کار و خدمات انجام شده*ساعت شروع*ساعت پایان*دریافت فایل
12/06/140112/06/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از طبقه مثبت 3تاطبقه منفی 6 روشن کردن پله برقی از طبقه مثبت ۲تاطبقه منی ۴ .روشن کردن پرده هوا.روشن کردن لاین غربی طبقه مثبت ۱.روشن کردن پله برقی همکف به مثبت ۱.وصل کردن برق مغازه ۱۱۷مثبت ۲.صدورقبض برق برای مغازه ۵۵مثبت ۲.صدورقبض برای مغازه ۱۲۴مثبت ۱ .وصل کردن برق سرویس بهداشتی طبقه منفی ۲.روشن کردن پله برقی همکف به مثبت ۱.صدور قبض برای مغازه های ۵۱.۱۵۱.۱۵۰طبقه منفی ۳.وصل کردن برق مغازه ۱۵۶طبقه منفی ۱.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸.۱۵
 • ۲۰
دریافت فایل PDF
12/06/140112/06/1401فاطمه کشمیری
 • فعالیت شماره ۱
 • فعالیت شماره ۲
 • ۸:۳۰
 • ۱۰:۳۰
 • ۱۰:۰۰
 • ۱۲:۰۰
دریافت فایل PDF
12/06/140112/06/1401chakad
 • توضیح یک
 • توضیح دو
 • توضیح سه
 • توضیح چهار
 • 8:30
 • 10:00
 • 11:30
 • 13:15
 • 9:30
 • 11:30
 • 13:00
 • 17:00
دریافت فایل PDF
12/06/140112/06/1401chakad
 • توضیح یک
 • توضیح دو
 • توضیح سه
 • توضیح چهار
 • 8:30
 • 10:00
 • 11:30
 • 13:15
 • 9:30
 • 11:30
 • 13:00
 • 17:00
دریافت فایل PDF
تاریخ ثبت گزارش کارتاریخ ثبت گزارش کارنام کارشناستوضیح کار و خدمات انجام شده*ساعت شروع*ساعت پایان*دریافت فایل