گزارش فرم گزارش کار پرسنل

نمایش 1 - 25 از 45

تاریخ ثبت گزارش کارتاریخ ثبت گزارش کارنام کارشناستوضیح کار و خدمات انجام شده*ساعت شروع*ساعت پایان*دریافت فایل
12/07/140112/07/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از طبقه مثبت ۲تا منفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲منفی۴.روشن کردن پرده هوا. روشن کردن مجددپله برقی از مثبت ۱به همکف. وصل کردن برق مغازه های ۱۴۶.۱۴۷.۱۴۸.۱۴۹.۱۵۰.۱۵۱.۱۵۲.۱۵۳.۱۵۴.۱۵۵.۱۵۶.۱۵۷.۱۵۸.۱۵۹.طبقه مثبت ۱.
 • ۸
 • ۱۳
دریافت فایل PDF
11/07/140111/07/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از طبقه مثبت۲تا طبقه منفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲تا منفی ۴.روشن کردن پرده هوا. روشن کردن مجددرمپ همکف.روشن کردن پله برقی همکف به مثبت ۱پایین رو.روشن کردن پله برقی منفی ۱به منفی ۲شمالی. خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
10/07/140110/07/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به روز 1401/07/09 میباشد هماهنگی و توضیح و صحبت با مامور اداره برق و پیمانکار پست برق بابت نحوه جانمایی نمره خوان های کنتور برق براساس تیپ و همچنین جابجایی یکسری از نمره خوان ها و صحبت با مدیریت بهره برداری و مدیریت فنی مجموعه دکتر پرویز بابت مشکلات برق فوت کوردهای منفی شش که نداشتن انشعاب برق سه فاز و خریداری نشدن انشعاب از اداره برق و نحوه کابل کشی اشتباه برق واحدها که به اشتباه به پشت بام کشیده شده اند که توسط مهندس عنبری و پیمانکار مربوطه جناب عطلایی بوده است...صحبت بابت مشکلات سیستم اعلان حریق و بیان مشکلات و مراجعه به واحد ۱۱۷ همکف و بررسی مشکل برقی و رفع آن
 • روشن کردن پله برقی های شمالی و جنوبی از مثبت دو تا منفی چهار و روشن کردن پرده هوا و روشن کردن روشنایی طبقات از طبقه منفی شش تا مثبت دو و مراجعه به واحد ۱۱۹ منفی دو و بررسی مشکل فنکویل مربوطه و اعلام خرابی دینام به واحد بهره برداری و بابت خرید دینام جدید برق رسانی به واحد جوشکاری منبع گاز روف گاردن
 • ۱۰
 • ۱۰
 • ۱۷
 • ۱۵
دریافت فایل PDF
10/07/140110/07/1401مهدی نعمتی پور
 • سرویس فن کویل و تعویض فیوز شیشه ای ۱آمپر مغازه ۱۱۹ منفی۲.وصل کردن برق مغازه ۱۶۰منفی ۱.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۱۱:۳۰
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
09/07/140109/07/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از طبقه مثبت ۲تا منفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲تا منفی۴.روشن کردن پرده هوا.وصل کردن برق مغازه ۹۲منفی ۳.وصل کردن برق مغازه ۸۷منفی۲.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
08/07/140108/07/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به روز ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ است راهنمایی نفرات مراجعه کننده بابت استفاده از سرویس اینترنت بوسیله کابل لن بابت راه اندازی دستگاه کارتخوان بدون استفاده از سرویس تلفن روشن کردن پله برقی منفی یک به همکف جنوبی و وصل کردن برق واحد ۲۷ طبقه مثبت سه
دریافت فایل PDF
08/07/140108/07/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۲تا منفی ۲.روشن کردن طبقه منفی ۶.روشن کردن پرده هوا. وصل کردن یک خط روشنایی لاین وسط طبقه منفی ۱.روشن کردن اگزوز فن سرویس بهداشتی های منفی طبقات منفی ۲و منفی۶.وصل کردن برق مغازه ۱۰۷مثبت ۱.خاموشی پایان کار پاساژ.
 • ۹
 • ۱۷
دریافت فایل PDF
07/07/140107/07/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۲تا منفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲تا منفی ۴.روشن کردن پرده هوا. روشن کردن مجددپله برقی همکف به منفی شمالی. وصل کردن برق مغازه های ۷۲و۷۳مثبت ۳.روشن کردن پله برقی منفی ۱به منفی ۲جنوبی بالا رو.روشن کردن پله برقی از منفی ۱به منفی ۲ شمالی.خاموشی پایان کارپاساژ.
 • ۸
 • ۱۸:۳۰
دریافت فایل PDF
06/07/140106/07/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به روز ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ میباشد پیگیری اتصالی خط روشنایی راه پله جنوب شرقی و پیدا کردن ایراد مربوطه و اقدام به تعمیر و تعویض چراغ مربوطه ایجاد کننده اتصالی روشن کردن پله برقی همکف به مثبت یک صحبت با مدیریت و جناب دکتر پرویز بابت هماهنگی ساعات روشن کردن و خاموش کردن پاساژ بابت تغییر فصل
 • این گزارش کار متعلق به روز ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ میباشد بررسی نقشه واحد مهندسی بابت انتقال واحدهای اداری طبقه مثبت سه به طبقه مثبت یک و درخواست اجناس مربوطه بابت فراهم کردن شرایط دفاتر جدید و وصل کردن برق سرویس بهداشتی منفی شش وراهنمایی و توضیح دادن به واحدهای مراجعه کننده بابت استفاده از سرویس اینترنت به جای خط تلفن بابت راه اندازی دستگاه کارتخوان هایشان بر اساس اینترنت و رفع مشکلشان بازدید از اتاق کنتورهای طبقه منفی شش و منفی پنج
 • این گزارش کار متعلق به روز ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ میباشد روشن کردن پله برقی های جنوبی و شمالی طبقات از منفی چهار تا مثبت دو روشن کردن پرده هوا و روشن کردن روشنایی طبقات مثبت دو تا منفی شش و سرویس های بهداشتی و روشن کردن پله برقی همکف به منفی یک در طی روز و توضیح به واحدهای مراجعه کننده بابت استفاده کردن از سرویس اینترنت به جای تلفن بابت راه اندازی دستگاه کارت خوان های واحدهایشان و رفع مشکل و هماهنگی با خدمات بابت نظافت اتاق تابلو مشاعات شرقی طبقه منفی یک و خاموش پله برقی های طبقات و خاموش کردن پرده هوا و خاموش کردن روشنایی طبقات از منفی شش تا مثبت دو
 • ۹
 • ۱۰
 • ۱۷
 • ۱۷
دریافت فایل PDF
05/07/140105/07/1401مهدی نعمتی پور
 • این گزارش متعلق به چهارم میباشد...روشن کردن طبقات از مثبت ۳تامنفی۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲تا منفی ۴.روشن کردن پرده هوا. روشن کردن مجددپله برقی منفی۱به منفی ۲شمالی.روشن کردن رمپ درب ورودی بالا رو. وصل کردن برق مغازه ۱۴۲منفی ۴.وصل کردن برق مغازه ۷۶همکف.روشن کردن پله برقی همکف به منفی ۱شمالی.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۱۸:۱۵
دریافت فایل PDF
02/07/140102/07/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۳نامنفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲تا منفی ۴.روشن کردن پرده هوا. وصل کردن برق مغازه ۱۲۳همکف.تعویض فیوز محافظ جان وفور ۱۶ آمپر به علت آب شدن محافظ جان مغازه ۶۸منفی ۳.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸
 • ۱۹:۳۰
دریافت فایل PDF
01/07/140101/07/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۳تامنفی۲.روشن کردن پله برقی از مثبت مثبت ۲تامنفی۲.روشن کردن پرده هوا. روشن کردن طبقه منفی ۶.وصل کردن برق شیر برقی سرویس بهداشتی منفی ۲.وصل کردن برق مغازه ۸۸منفی ۲.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۹
 • ۱۷
دریافت فایل PDF
31/06/140131/06/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۳تا منفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲تا منفی ۴.روشن کردن پرده هوا. وصل کردن برق مغازه ۹۷همکف.روشن کردن پله برقی همکف به منفی شمالی.وصل کردن برق مغازه ۱۱۵همکف.روشن کردن پله برقی منفی ۱به منفی ۲شمالی.روشن کردن رمپ درب ورودی بالا رو.روشن کردن پله برقی منفی ۱به همکف جنوبی.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸
 • ۱۹:۳۰
دریافت فایل PDF
29/06/140129/06/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به روز ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ میباشد اماده کردن قبض های پرداخته نشده برق که توسط مامور برق به واحد برق تحویل داده شده است و ثبت مشخصات واحدها بر روی فیش ها و تحویل مامور برق دادن بابت قطع واحدها و کمک رسانی به عوامل جهت وصول کردن حساب ها
 • این گزارش کار متعلق به روز ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ میباشد اماده کردن قبض های پرداخته نشده برق که توسط مامور برق به واحد برق تحویل داده شده است و ثبت مشخصات واحدها بر روی فیش ها و تحویل مامور برق دادن بابت قطع واحدها و کمک رسانی به عوامل جهت وصول کردن حساب ها و اقدام به وصل واحدها پس از وصول حساب توسط مامور برق همچنین اصلاح شماره چیدمان بدنه کنتورهای شرقی طبقه مثبت سه به همراه مهندس شهابی و نهایی کردن لیست تحویلی به اداره برق
 • این گزارش کار متعلق به روز ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ میباشد وصل کردن برق واحد ۷۴ همکف و بازدید از واحد و بررسی علت اتصالی واحد مربوطه....برقی رسانی به درب اصلی همکف جهت جوش کاری واحد تعمیرات کرکره برقی.....‌تنظیم کردن ۲عدد شیربرقی سرویس مردانه منفی شش و وصل کردن برق واحد ۴۰ مثبت یک و بررسی علت قطع برق واحد و خاموش کردن پله برقی های شمالی و جنوبی از طبقه مثبت سه تا منفی پنج و خاموش کردن پرده هوا و خاموش کردن روشنایی مشاعات شرقی و غربی از طبقه مثبت سه تا منفی شش
 • ۱۰
 • ۱۰
 • ۱۰
 • ۱۷
 • ۱۷
 • ۲۰
دریافت فایل PDF
29/06/140129/06/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۳تا منفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲تا منفی ۴.روشن کردن پرده هوا.وصل کردن برق مغازه ۹۱مثبت ۲.روشن کردن پله برقی همکف به منفی ۱سمت شمال.وصل ‌ک۹برق مغازه ۱۰۳منفی ۲
 • ۸
 • ۱۳
دریافت فایل PDF
28/06/140128/06/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۳تامنفی۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲تامنفی۴.روشن کردن پرده هوا. همکاری باماموربرق جهت وصول قبوض برق از طبقه مثبت ۲نامنفی ۵ سمت شرقی.خاموشی پایان کار پاساژ.روشن کردن طبقات مثبت ۲ومثبت ۱ومثبت همکف و منفی ۱ جهت سرویس پله برقی .خاموشی طبقات فوق
 • ۸
 • ۲۲:۲۰
دریافت فایل PDF
27/06/140127/06/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۳نامنفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲نامنفی ۴.روشن کردن پرده هوا. روشن کردن مجددپله برقی همکف به منفی ۱.همکاری باماموربرق.برای پرداخت قبوض برق در طبقات مثبت ۱.همکف.منفی ۱.منفی ۲.منفی۳.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸
 • ۹
دریافت فایل PDF
25/06/140125/06/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۳نامنفی ۲.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲نامنفی ۲.روشن کردن پرده هوا.روشن کردن طبقه منفی ۶.وصل کردن برق مغازه ۵۸منفی ۱.روشن کردن اگزوز فن سرویس بهداشتی های منفی ۲و منفی ۶.خاموش کردن اگزوز فن های منفی ۲و منفی ۶.خاموشی پایان کارپاساژ.
 • ۹
 • ۱۷:۲۰
دریافت فایل PDF
24/06/140124/06/1401مصطفی چناقچی
 • پیدا کردن فیش های نامعلوم و مشخص کردن اطلاعات فیش ها و پخش فیش های مانده طبقات منفی سه و منفی دو و منفی چهار
 • ۱۰
 • ۱۳
دریافت فایل PDF
24/06/140124/06/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۳تامنفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲نامنفی ۴.روشن کردن پرده هوا.روشن کردن مجددپله برقی همکف به منفی ۱وصل کردن برق مغازه ۷۶منفی ۵و رفع اتصالی.وصل کردن برق مغازه بزرگ منفی ۵.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸:۱۵
 • ۷:۵۰
دریافت فایل PDF
23/06/140123/06/1401مصطفی چناقچی
 • ادامه پیدا کردن فیش های برق بدون مشخصات با استناد به شماره بدنه کنتور و تحویل به واحدهای طبقه منفی دو و مثبت دو
 • متوجه شدن قطعی برق و گزارش دادن به واحد بهره برداری و همراهی کردن نفرات برق فشارقوی اداره برق جهت رفتن به پست برق و پیدا کردن علت قطعی برق که دلیلش افتادن گربه بر روی یکی از ترانس های برق بود و مشکل رفع شد
 • تعویض چراغ های سوخته و معیوب موتورخانه منفی شش
 • روشن کردن پله برقی های جنوبی و شمالی طبقات مثبت دو تا منفی شش و روشن کردن تابلو روشنایی های شرقی و غربی از طبقه مثبت سه تا منفی شش روشن کردن پرده هوا
 • خاموش کردن تابلو روشنایی شرقی و غربی طبقات از منفی شش تا مثبت سه و خاموش کردن پله برقی های جنوبی و شمالی طبقات مثبت دو تا منفی پنج و خاموش کردن پرده هوا
 • ۹:۳۰
 • ۱۱
 • ۱۴
 • ۸
 • ۱۸:۴۵
 • ۱۷
 • ۱۴
 • ۱۵:۳۰
 • ۹
 • ۱۹:۳۰
دریافت فایل PDF
22/06/140122/06/1401مصطفی چناقچی
 • پیدا کردن و یادداشت کردن مشخصات فیش های برق نامعلوم طبقات با استناد به لیست های بدنه کنتور و تحویل فیش های برق به واحدهای طبقه منفی سه
 • ۹:۳۰
 • ۱۳:۰۰
دریافت فایل PDF
22/06/140122/06/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثب ۳نامنفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲نامنفی ۴.روشن کردن پرده هوا. وصل کردن برق مغازه ۱۴۹منفی ۱.صدورقبض برای مغازه ۶۰منفی ۴.روشن کردن مغازه بزرگ منفی ۶.رفع اتصالی مغازه ۳۴ منفی ۶.روشن کردن لاین شمالی طبقه مثبت ۱.خاموشی پایان کارپاساژ.
 • ۸:۱۶
 • ۲۰
دریافت فایل PDF
21/06/140121/06/1401مصطفی چناقچی
 • پیدا کردن و یادداشت کردن مشخصات فیش های برق نامعلوم طبقات منفی پنج و منفی چهار و منفی سه و اماده کردن فیش ها جهت تحویل به واحدهای طبقات
 • وصل کردن برق واحد ۸۴ منفی یک بعلت قطعی برق به سبب هیتر برقی اتصالی دار
 • ۹:۳۰
 • ۱۷:۳۰
دریافت فایل PDF
21/06/140121/06/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات از مثبت ۳نامنفی ۶.روشن کردن پله برقی از مثبت ۲نامنفی ۴.روشن کردن پرده هوا.وصل کردن برق مغازه ۱۴۴منفی ۲.وصل کردن برق مغازه های ۳۳و۳۴منفی ۶.روشن کردن پله برقی منفی ۱به منفی ۲.خاموشی پایان کار پاساژ
 • ۸:۲۰
 • ۱۹:۵۵
دریافت فایل PDF
تاریخ ثبت گزارش کارتاریخ ثبت گزارش کارنام کارشناستوضیح کار و خدمات انجام شده*ساعت شروع*ساعت پایان*دریافت فایل