گزارش فرم گزارش کار پرسنل

Displaying 1 - 25 of 304

تاریخ ثبت گزارش کارتاریخ ثبت گزارش کارنام کارشناستوضیح کار و خدمات انجام شده*ساعت شروع*ساعت پایان*دریافت فایل
28/12/140128/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۳تامنفی۶.روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.وصل کردن برق مغازه ۶۲منفی۲.قطع کردن برق مغازه ۸مثبت۳.روشن کردن اگزوزفن سرویس بهداشتیطبقه مثبت۳ومفی۲ومنفی۶.خاموش کردن پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۲۱
دریافت فایل PDF
27/12/140127/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت ۳تامنفی۶.روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.وصل کردن برق مغازه۱۲۲مثبت۲.روشن کردن رمپ همکف.روشن کردن اگزوزفن سرویس بهداشتی طبقه مثبت۳ومنفی۲ومنفی۶.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۲۱
دریافت فایل PDF
26/12/140126/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 1401/12/24 میباشد روشن کردن روشنایی مجتمع از طبقه مثبت سه تا منفی شش و روشن کردن پله برقی های شمالی و جنوبی از طبقه منفی شش تا مثبت سه و خاموش کردن واحد ۴ مثبت دو به دستور مدیریت و وصل مجدد آن و وصل برق واحد ۹۶ منفی یک و خاموشی روشنایی مجتمع و خاموشی پله برقی های شمالی و جنوبی طبقات و روشن کردن روشنایی طبقات همکف و منفی یک و منفی دو جهت تعمیر و نگه داری پله برقی ها و کابل کشی و تامین برق بابت ماشین شارژ گاز lpg مجتمع و وصل اگزاست سرویس بهداشتی منفی شش و منفی دو
 • 8
 • 24
دریافت فایل PDF
26/12/140126/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 1401/12/23 میباشد تعویض لایت باکس های تبلیغاتی طبقات مثبت یک و همکف و منفی شش و خاموش کردن روشنایی طبقات از مثبت سه تا منفی شش و خاموش کردن پله برقی های شمالی و جنوبی طبقات
 • 9
 • 15
دریافت فایل PDF
26/12/140126/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت ۳تامنفی۶.روشن کردن پله برقی ازمثبت ۳تامنفی۶.وصل کردن برق مغازه۴۹مثبت۱.روشن کردن اگزوزفن سرویس بهداشتی مثبت۳ومنفی۲ومنفی۶.ریسیت کردن آسانسورهای.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۹
 • ۲۱
دریافت فایل PDF
25/12/140125/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۳تامنفی۶.روشن کردن پله برقی ازمثبت ۳تامنفی۶.وصل کردن برق مغازه ۱۲منفی۶.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۲۰:۳۰
دریافت فایل PDF
23/12/140123/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶
 • ۸
 • ۱۳
دریافت فایل PDF
22/12/140122/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.قطع کردن برق تاور.صدورقبض برق برای مغازه۱۶منفی۲.نصب سشوارخشک کن.سرویس بهداشتی زنانه مثبت۳.درست کردن چراغ هالوژن سقفی سرویس مثبت ۳.روشن کردن اگزوز فن سرویس بهداشتی طبقه مثبت۳ومنفی۲ومنفی۶.وصل کردن برق روشنایی کوچه منوچهرخانی .خاموشی پایان کارپاساژ.روشن کردن طبقات منفی۲و۳و۴ جهت سرویس پله برقی .خاموشی طبقات فوق
 • ۸
 • ۲۴
دریافت فایل PDF
22/12/140122/12/1401مصطفی چناقچی
 • نصب سشوار سرویس بهداشتی زنانه مثبت سه و رفع اشکال روشنایی سرویس بهداشتی طبقه مثبت سه و وصل و راه اندازی مجدد روشنایی کوچه
 • 10
 • 17
دریافت فایل PDF
22/12/140122/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ میباشد جمع آوری سشوار سرویس بهداشتی زنانه منفی شش و نصب سشوار جدید و وصل برق جرثقیل پشت بام
 • 10
 • 17
دریافت فایل PDF
21/12/140121/12/1401مهدی نعمتی پور
 • جمع کردن سشوار خشک کن سرویس بهداشتی زنانه منفی۶ونصب مجدددستگاه جدید
 • ۸
 • ۲۱
دریافت فایل PDF
21/12/140121/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.وصل کردن برق جرثقیل بام از پست برق.قطع کردن برق مغازه ۸۴منفی۳.وصل کردن برق مغازه۱۰۶ مثبت ۳.وصل کردن برق مغازه۸۴منفی۳.روشن کردن اگزوزفن سرویس مثبت۳ومنفی۲ومنفی۶.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۲۱
دریافت فایل PDF
20/12/140120/12/1401مصطفی چناقچی
 • بازدید از تابلو برق چربی گیر منفی هفت و رفع ایراد آن و کمک به وصل مجدد مودم واحد ۱۰ منفی شش و بازدید از راه پله ها و دراوردن تعداد چراغ سوخته بابت سفارش دادن لامپ بابت تعویض
 • 10
 • 17
دریافت فایل PDF
20/12/140120/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.تنظیم کردن تایمراگزوزفن فودکورت۱۴.برق رسانی موقت برای کانتر زبان منفی۱.روشن کردن اگزوزفن طبقه مثبت۳ومنفی۲ومنفی۶ سرویس بهداشتی.وصل کردن برق مغازه ۵۴و۹۶مثبت ۳.خاموشی پایان کارپاساژ.
 • ۸
 • ۲۱
دریافت فایل PDF
19/12/140119/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.وصل کردن برق مغازه۱۲و۱۴منفی۶.نصب وسربندی وسیم کشی ۳عددپریزروکار برای دفتراملاک جدید.جمع آوری ۱عددپریز برق روکار دفتراملاک سابق.وصل کردن برق مغازه ۱۴۸منفی۱.روشن کردن اگزوزفن سرویس بهداشتی طبقه مثبت۳ومنفی۲ومنفی۶.روشن کردن مجددپله برقی همکف به منفی۱ شمالی.چک کردن برق درب مغازه ۲۳منفی۶.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۹
 • ۲۱
دریافت فایل PDF
18/12/140118/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.وصل کردن برق مغازه ۱۴۸مثبت۱.درست کردن ورفع اتصالی پریزبرق موقت بانک تجارت.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۲۱
دریافت فایل PDF
17/12/140117/12/1401مصطفی چناقچی
 • روشنایی طبقات از طبقه منفی شش تا مثبت دو و روشن کردن پله برقی های شمالی و جنوبی از طبقه مثبت دو تا منفی شش و تعویض چراغ های سوخته مشاعات طبقه منفی سه و طبقه منفی دو و خاموشی طبقات از طبقه منفی شش تا مثبت دو و خاموشی پله برقی ها شمالی و جنوبی طبقات
 • 9
 • 20
دریافت فایل PDF
17/12/140117/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 1401/12/16 میباشد مراجعه به واحد ۱۲۵ همکف بابت سرویس فنکوئل و رفع ایراد آن و وصل برق واحد ۹۶ همکف و مراجعه به آن و خاموشی پله برقی ها جنوبی و شمالی از طبقه مثبت سه تا منفی پنج و خاموشی روشنایی طبقات از منفی شش تا مثبت دو
 • 9
 • 20:30
دریافت فایل PDF
16/12/140116/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 1401/12/15 است تعویض چراغ سوخته های راه پله شمال شرقی از مثبت سه تا منفی شش
 • 9
 • 15
دریافت فایل PDF
16/12/140116/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.روشن کردن پله برقی مثبت۲به۳.روشن کردن مجددرمپ همکف.وصل کردن برق مغازه ۲۷و۲۸منفی۶.وصل کردن برق فوت کورت۱۴منفی۶.وصل کردن ۳عدد نورافکن جهت نور پردازی سفره هفت سین منفی۶.
 • ۸
 • ۱۳
دریافت فایل PDF
15/12/140115/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.تعویض فیوز۴پل فوت کورت۹.وصل کردن برق مغازه ۸۱مثبت۱.درست کردن پریز شبکه مغازه ۱۱۲همکف.وصل کردن برق مغازه۱۱همکف.خاموشی پایان کارپاساژ.روشن کردن طبقات منفی۴ومنفی۵ومنفی۶جهت سرویس پله برقی.خاموشی طبقات فوق
 • ۹
 • ۲۴
دریافت فایل PDF
14/12/140114/12/1401مصطفی چناقچی
 • خط بندی خطوط مصرفی بارهای فود کورت شماره ۱۲ منفی شش و تعویض مجدد چراغ های سوخته مشاعات منفی سه
 • 10
 • 18
دریافت فایل PDF
14/12/140114/12/1401مصطفی چناقچی
 • این گزارش کار متعلق به تاریخ 1401/12/13 میباشد برق رسانی سه فاز به دستگاه کف ساپ سنگ های روف گاردن و سربندی کنتورهای سه فاز آشپزخانه ها و فوت کوردهای منفی شش در اتاق کنتورهای شرقی و غربی
 • 7
 • 18
دریافت فایل PDF
14/12/140114/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.تعویض کردن فیوز ۳۲آمپربعلت خرابی فیوزقبلی مغازه ۵۷منفی۱.قطع کردن برق مغازه ۱۵۶و۱۵۷منفی۱.وصل کردن برق مجددمغازه های فوق.روشن کردن اگزوزفن سرویس بهداشتی طبقه منفی۲و۶.خط بندی وتقسیم بار فوت کورت ۱۲منفی۶.صدورقبض برق مغازه ۱۰۳مثبت ۱.خاموشی پایان کارپاساژ.
 • ۸
 • ۲۰
دریافت فایل PDF
13/12/140113/12/1401مهدی نعمتی پور
 • روشن کردن طبقات ازمثبت۲تامنفی۶. روشن کردن پله برقی ازمثبت ۲تامنفی۶.وصل کردن برق مغازه ۹۴ مثبت۱.سربندی کابل اصلی فوت کورت ۱.و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴زیر فیوزاصلی سه فاز .وصل کردن برق فوت کورت۱۴.تعویض پریزبرق مغازه ۶۸همکف.روشن کردن اگزوزفن سرویس بهداشتی منفی۲و۶.خاموشی پایان کارپاساژ
 • ۸
 • ۲۰
دریافت فایل PDF
تاریخ ثبت گزارش کارتاریخ ثبت گزارش کارنام کارشناستوضیح کار و خدمات انجام شده*ساعت شروع*ساعت پایان*دریافت فایل